LEGAL

LLOC WEB I CONTINGUTS

La web www.fnob.org és una web de la Fundació per la Navegació Oceànica Barcelona. Aquesta web té continguts informatius sobre la regata de la Barcelona World Race i d’ altres esdeveniments del món de vela nacionals i internacionals.

La Fundació per la Navegació Oceànica Barcelona vetlla per l'actualitat i exactitud d'aquesta informació i per tant, es reserva el dret d'actualitzar els continguts de la pàgina web i eliminar-los, així com limitar i impedir l'accés, ja sigui temporal o definitiu, sense notificació prèvia.

La Fundació per la Navegació Oceànica Barcelona té la seva seu al carrer Escar, número 6-8, 08039 de Barcelona, CIF G64.191.679, i està inscrita en el Protectorat de Fundacions, del Departament de*Justícia de la Generalitat de Catalunya, inscripció núm. 2324.

EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITATS PER CONTINGUTS

La Fundació per la Navegació Oceànica Barcelona no pot garantir la inexistència d'errors en l'accés en aquest lloc web, en els seus continguts ni en què aquests es trobin totalment actualitzats, encara que inverteix els esforços necessaris per evitar-los i esmenar-los o corregir-los amb la màxima celeritat, sempre que se li notifiquin.

La Fundació per la Navegació Oceànica Barcelona no es fa responsable en cap cas dels continguts, informacions o imatges que no depenguin de la pàgina web, i/o que no estiguin gestionats per la Fundació per la Navegació Oceànica Barcelona.

La Fundació per la Navegació Oceànica Barcelona no es fa responsable de les informacions, opinions i conceptes que siguin emesos, publicats o distribuïts a través qualsevol altre lloc web interconnectat al que s'accedeixi a través dels llocs web fnob.org mitjançant enllaços (links) o qualsevol dels serveis que es vinculin o relacionin a la pàgina web interconnectada.

CONDICIONS D'ÚS I FUNCIONAMENT DEL LLOC WEB

L'ús d'aquesta pàgina web atribueix la condició d'usuari de la pàgina web (d'ara endavant l'usuari), e implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, en la versió publicada per la Fundació per la Navegació Oceànica Barcelona, en el mateix moment en què l'usuari accedeix a la seva pàgina web.

La pàgina web de la Barcelona World Race pot ser visitada lliurement pels usuaris.

L'usuari es compromet a utilitzar la pàgina web, els seus continguts i serveis, de conformitat amb la llei i amb el present Avís Legal.

Els enllaços o links que conté aquest lloc web poden conduir a l'usuari a altres llocs o pàgines web gestionades per la Fundació per la Navegació Oceànica Barcelona, dels quals es fa totalment responsable, però no així dels gestionats per tercers, sobre els quals no exerceix cap tipus de control. La Fundació per la Navegació Oceànica Barcelona no respon ni del contingut ni de l'estat dels enllaços o links a altres llocs web gestionats per tercers, i l'accés als mateixos a través d' aquest lloc web, tampoc implica que recomani o aprovi el seu contingut.

La Fundació per la Navegació Oceànica Barcelona no utilitza cookies per obtenir informació relativa als usuaris del lloc web.

EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITAD PER L'ÚS O FUNCIONAMENT DEL LOC WEB

La responsabilitat de l'ús de la informació continguda a la pàgina web és de l'usuari. La Fundació per la Navegació Oceànica Barcelona queda eximida de qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin derivar-se de l'accés, la captació i ús per part de tercers de les informacions i la publicitat continguda en el lloc web.

La Fundació per la Navegació Oceànica Barcelona presta els seus serveis i continguts amb tots els mitjans tècnics al seu abast per dur a terme aquesta prestació de forma satisfactòria. La Fundació per la Navegació Oceànica Barcelona no es fa responsable dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin derivar-se de disponibilitat i continuïtat tècnica del funcionament del lloc web. En tot cas la Fundació durà a terme totes les actuacions precises per restablir els seus serveis en supòsits de problemes tècnics.

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Els continguts i elements gràfics que formen part del lloc web www.barcelonaworldrace.org, difosos a través d'aquest, són de titularitat exclusiva de la Fundació per la Navegació Oceànica Barcelona, i dels seus autors i tenen la consideració d'obres protegides de conformitat amb el Reial decret Legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, sent igualment d'aplicació els tractats internacionals subscrits en la matèria. No obstant això, s'autoritza la reproducció dels continguts de lloc web sempre que s'esmenti la font, i tret que s'indiqui el contrari. En aquells casos en què sigui necessària una autorització prèvia per a la reproducció o l'ús de dades texts o multimèdia (sons, imatges, programes, etc.), aquesta autorització deixarà sense efecte l'autorització general abans citada i s'indicaran clarament les possibles restriccions d'ús.

No s'autoritza en cap cas:

La presentació d'una pàgina de lloc web en una finestra que no pertany a la Fundació per la Navegació Oceànica Barcelona per mitjà de "*framing".

La inserció d'una imatge difosa en el lloc web en una pàgina que no sigui de la Fundació per la Navegació Oceànica Barcelona mitjançant in line linking o robatori de banda ampla.

L'extracció d'elements del lloc web causant perjudici a la Fundació per la Navegació Oceànica Barcelona a les disposicions vigents.

Un link del lloc web en una web d'apostes o jocs d'atzar.

Les marques o signes distintius, logotips i en general símbols distintius de qualsevol naturalesa que apareguin en est assetjo web són propietat d'aquest i estan protegits per la legislació vigent aplicable.

 

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
 
Les dades recollides a través dels formularis de recollida de dades d’aquest lloc web seran
incorporades a un fitxer mixt de dades de caràcter personal del que és responsable la
Fundació per la Navegació Oceànica Barcelona. Aquesta entitat tractarà les dades de forma
confidencial i exclusivament amb la finalitat de gestionar la relació amb els seus usuaris
registrats i promocionar les activitats de la Fundació i altres informacions d’interès pel
món de l’esport de la vela. Així mateix, la Fundació per la Navegació Oceànica Barcelona
cancel·larà, esborrarà i/o bloquejarà les dades quan resultin inexactes, incompletes i hagin
deixat de ser necessàries o pertinents per a la seva finalitat, de conformitat amb el previst a
la legislació en matèria de protecció de dades.
 
Prement el botó ”enviar” del corresponent formulari, l’Usuari
que les seves dades poden ser utilitzades per l’enviament de
per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà. Així mateix,
de comunicacions informatives, s’indicarà de manera expressa
oposar-se a l’enviament de noves comunicacions.
 
En els formularis de recollida de dades, totes les dades sol·licitades són obligatòries, pel que
en cas que l’Usuari no faciliti les dades corresponents, la Fundació per la Navegació Oceànica
Barcelona podrà, a la seva sola discreció, denegar el corresponent servei.
 
 
L’Usuari podrà revocar el consentiment prestat i exercir els drets d’accés, rectificació,
cancel·lació i oposició dirigint-se a la direcció: Fundació per la Navegació Oceànica Barcelona,
carrer Escar, número 6-8, 08039 de Barcelona. La sol·licitud haurà de contenir les següents
dades: nom i cognoms de l’usuari, domicili a efectes de notificacions, fotocòpia del document
nacional d’identitat o passaport i contingut concret del dret exercitat.
 
La Fundació per la Navegació Oceànica Barcelona adopta els nivells de seguretat requerits
pel Reglament de Mesures de Seguretat aprovat pel Real Decret 1720/2007, de 21 de
desembre, pel que s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999,
de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. No obstant l’anterior, la
seguretat tècnica en un mitjà com Internet no és inexpugnable i poden existir filtracions per
actuacions doloses de tercers.
imgfons